توسعه فرصتهای گردشگری محلی

  • ۷ اسفند ۱۳۹۸
  • ۵۷۳ بازدید

در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای همجوار مطرح شد:

توسعه فرصتهای گردشگری محلی

توسعه فرصتهای گردشگری محلی در منطقه سمنان در جلب و کسب رضایت گردشگران براي تکرار سفر اهمیت بسیار بالایی دارد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، لقمانیان شهردار شهمیرزاد در دومین نشست هم اندیشی توسعه فرصتهای گردشگری شهرهای مجاور که با حضور مدیران شهری شهرهای سمنان، سرخه ، درجزین ، مهدیشهر و شهمیرزاد در محل شهرداری شهمیرزاد برگزار شد،اظهار داشت: پرداختن به گردشگري شهري می تواند در کاهش بـسیاري از مـشکلات نظیر بیکاري، رکود صنایع محلی و … مؤثر گشته و به نظـام مـدیریت شـهرها در جهـت افـزایش تـوان اقتصادي شهر و به تبع آن افزایش درآمد شـوراي شـهر و شـهرداري هـا منجر شده و آنها را در اجراي درست و به هنگام طرحهاي توسعه شهري یـاري رسـاند . ضـمن اینکـه از بعد فرهنگی – اجتماعی نیز به احیا یا تقویت هویت ملی، انـسجام فرهنگـی، تبـادل فرهنگـی و تعامـل فرهنگی و حفاظت از ارزشهاي فرهنگی در شهرها کمک کند.

وی ادامه داد: راه اندازی و فعالیت فرودگاه سمنان نقش ارزنده ای در توسعه گردشگری منطقه ایفا می کند و با استفاده از پتانسیلهای کویر ، کوه و جاذبه های کوهستان ، می بایست بسته های گردشگری را تهیه نمود تا گردشگران ورودی بتوانند در مدت اقامت از تمامی جاذبه های گردشگری منطقه بهره لازم را داشته باشند .

اسماعیل زاده عضو شورای اسلامی شهمیرزاد در این نشست گفت : وجـود گردشـگر در شـهرها باعث بالارفتن کیفیت فضاهاي گردشگري و خدمات و زیر ساختهاي شـهري و گردشـگري مـی شـود و گردشگري در شهرهایی توسعه پیدا می کند که علاوه بـر داشـتن جاذبـه هـاي تـاریخی، فرهنگـی و هنري، از امکانات و خدمات مناسب نیز بهره منـد باشـند. در منطقه سمنان شامل سرخه ، درجزین ، مهدیشهر و شهمیرزاد به سبب برخورداري از شرایط مناسب دسترسی و قرارگیری در کریدور شرق به غرب و دارا بودن جاذبه های اکوتریسم و ژتوریسم در کنار جاذبه های گردشگری معیشتی ، وجـود زیر سـاخت هـاي مناسب از قبیل راه و اقامتگاه در جلب و کسب رضایت گردشگران براي تکرار سفر اهمیت بسیار بالایی دارد.

وی به برگزاری جشنواره گردشگری مشترک اشاره کرد و گفت : برپایی تورهای گردشگری نیم روزه با استفاده از پتانسیل و ظرفیت بوم گردی ها و تورگردانان در کنار برگزاری جشنواره تاثیر زیادی در توسعه گردشگری منطقه دارد .