برگزاری جلسه هیات مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری سمنان

  • ۲۳ آذر ۱۴۰۰
  • ۳۱۴ بازدید

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری سمنان خبر داد:

برگزاری جلسه هیات مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری سمنان

برگزاری جلسه هیات مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری سمنان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ با حضور کلیه اعضا در دفتر رئیس سازمان برگزار گردید.

دستور کار جلسه

ارائه گزارش رئیس سازمان در خصوص روند برنامه های و عملیات عمرانی سازمان

بررسی و رسیدگی به درخواست برخی از باغداران استان به منظور واگذاری غرف موقت با هدف تنظیم بازار

ادامه بررسی و رسیدگی به موارد بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ به منظور تصویب و ارائه به شهرداری سمنان

بررسی، رسیدگی و تعیین تکلیف قرارداد و اجور معوق برخی از بهره برداران فعلی غرف بازارچه های تحت نظارت سازمان