آمادگی‌اتوبوس‌‌هاوتاکسی‌های‌درون‌شهری‌ برای‌ارائه‌خدمات‌به‌مسافرین‌در‌ایام‌نوروز

  • ۶ فروردین ۱۴۰۱
  • ۱۳۱ بازدید

،سرپرست‌سازمان‌حمل ونقل‌بارومسافر‌سمنان بیان‌کرد:

آمادگی‌اتوبوس‌‌هاوتاکسی‌های‌درون‌شهری‌
برای‌ارائه‌خدمات‌به‌مسافرین‌در‌ایام‌نوروز

به‌گزارش‌مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،سرپرست‌سازمان‌حمل ونقل‌بارومسافر‌سمنان بیان‌کرد:
درراستای مصوب ستاد سفر،سازمان حمل و نقل شهرداری‌سمنان‌‌آمادگی‌های‌لازم‌راباپیش‌بینی‌تعدادی‌خودروی‌‌اتوبوس‌وراننده‌کشیک‌‌برای‌خدمات‌رسانی‌به‌مسافرین‌درون‌شهری‌درایام‌تعطیل‌رادارد.

اسماعیل پور عنوان کرد:درجهت‌ارائه‌خدمات‌به‌شهروندان‌‌وجا
بجایی‌مسافردرنقاط‌مختلف‌شهری‌حدود‌۱۳۰
دستگاه‌خودروی‌تاکسی‌درداخل‌‌شهربه‌صورت‌
کشیک‌فعال‌خواهندبود.

وی تصریح‌کرد:اکیپ‌های‌
بازرسی‌سازمان‌نیزبه‌منظورنظارت‌برنحوه‌
فعالیت‌ناوگان‌حمل‌و‌نقل‌عمومی‌،شناسایی‌نقاط‌
دارای‌‌ ازدحام‌ مسافر وروان‌‌سازی‌ترافیک،
نظارت‌برقوانین‌راهنمایی‌ورانندگی‌وهمچنین‌
کنترل‌آرم‌وعلائم‌رانندگان‌فعال‌درسطح‌شهر‌
فعالیت‌دارند.

اسمعیل‌پوردر پایان خاطرنشان‌کرد: شهروندان‌
می‌توانندهرگونه‌پیشنهادوانتقادخود را‌ در
خصوص‌ناوگان‌حمل‌ونقل‌عمومی‌به‌سامانه‌
پیامکی‌سازمان‌به‌شماره‌۳۰۰۰۷۹۵۷۹۵۵۷۷۶‌جهت‌
پیگیری‌مراتب‌راگزارش‌نمایند.